Algemene voorwaarden

Art.1. Vulpo B.V. is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins Vulpo B.V. tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Art.2. Gebruikersvoorwaarden

 1. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen, webhosting ruimte, enz…
 2. De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vulpo B.V. niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.
 3. Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijv. videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal,… zonder voorafgaande toestemming van de auteur of van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht, alsook van haatdragende, discriminerende of racistische inhoud en het uitvoeren van algemeen verboden activiteiten (versturen van spam, virussen, trojan horses,….) via de infrastructuur van Vulpo B.V., wordt beschouwd als een illegale activiteit waaruit onmiddellijke stopzetting van de diensten volgt, evenwel met het recht tot aanrekening van additionele kosten en boetes.
 4. Voor de vermelde diensten garandeert Vulpo B.V. een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van derden mogelijkerwijs niet onder de controle van Vulpo B.V. vallen.
 5. De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. Vulpo biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is. Voor wat de .be-domeinnamen betreft verklaart de klant zicht uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS vzw (www.dns.be).
 6. Vulpo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende deze tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen. Vulpo voorziet een veilige omgeving voor deze diensten gebruik makend van een fire-wall en/of SSL of een andere beveiligde omgeving.
 7. Vulpo wordt verondersteld om regelmatig een backup te nemen van de databases en bestanden die gebonden zijn aan de website van de klant.
 8. Bij een overschrijding van de in de bestelbon vastgelegde hostingquota heeft Vulpo het recht om een overeenkomstige vergoeding aan te rekenen aan de klant.
 9. De klant blijft te allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal (teksten, foto’s, enz.). Bij beëindiging van de samenwerking wordt dit materiaal (ev. in gewijzigde vorm, indien dit noodzakelijk was voor de realisatie van het project) terug aan de klant bezorgd.

Art.3. Termijnen en meerwerk / Extra diensten

 1. De door Vulpo B.V. opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Wanneer Vulpo B.V., wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft Vulpo B.V. het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.
 3. Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Vulpo B.V.. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Vulpo B.V. worden geleverd zullen tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Hostingdiensten worden uitgedrukt in een prijs per maand, en bij aanvang van een nieuwe periode voor het hele jaar gefactureerd. Deze diensten zijn jaarlijks schriftelijk opzegbaar, mits dit gebeurt 30 dagen voorafgaand aan het einde van de active periode.

Art.4. Betalingsmodaliteiten

 1. Bij ontvangst van een ondertekende samenwerkingsvoorstel of overeenkomst is een eerste schijf van 30% van het totale factuurbedrag opeisbaar, tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Deze betaling kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd.
 2. Na opmaak van het design en development van het project is een schijf van 50% opeisbaar, behoudens in geval van projecten waarbij deze schijf zal worden opgesplitst zoals beschreven in de overeenkomst.
 3. De onder artikel 3.3 genoemde werkzaamheden en diensten worden samen met de facturen genoemd onder 4.2 opeisbaar, hetzij anders overeengekomen door bijvoorbeeld tussentijdse facturatie.
 4. Na opmaak van de facturen (design & development) van de onder artikel 4.2 bepaalde som(men) dient de klant de content aan te leveren voor het betreffende project, binnen een tijdspanne van maximaal 30 kalenderdagen, bij gebreke waaraan de laatste schijf van 20 procent opeisbaar wordt ongeacht of de website hierdoor tijdig online kan gezet worden of niet.
 5. In de overeenkomst kunnen specifieke deeltijdse opleveringsmomenten worden voorzien. De klant moet uitdrukkelijk toestemming geven om de website (geheel of gedeeltelijk) online te plaatsen, deze toestemming geldt als oplevering.
 6. Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste 14 dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Vulpo B.V. kenbaar gemaakt te worden.
 7. Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding verhoogd met een verwijlintrest van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.
 8. Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt Vulpo het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten, met retentierecht. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant.

Art.5. Privacy policy –bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 1. Vulpo B.V. verwijst in haar portfolio op de website of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen.
 2. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens waarover Vulpo B.V. beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd.

Art.6. Overige bepalingen

 1. Vulpo B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Vulpo B.V. blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart Vulpo voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Vulpo B.V. is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden.
 2. Zowel Vulpo B.V. als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.
 3. Klachten over de geleverde diensten en producten dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan Vulpo B.V.. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.
 4. Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële overheidsinstanties vallen ten laste van de klant. De informatie die Vulpo hierover verstrekt is louter indicatief.
 5. Vulpo behoudt ten alle tijde de intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde code.
 6. De aangestelden van Vulpo B.V. zijn uitsluitend in haar dienst. Bijgevolg verbindt de klant zich ertoe geen beroep te doen op de persoonlijke diensten in eigen naam en voor eigen rekening van aangestelden van Vulpo B.V..
 7. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Vulpo B.V. en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Vulpo B.V..
 8. Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent, afdeling Dendermonde bevoegd.