Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vulpo BV

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1. VULPO is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 81 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) en met ondernemingsnummer 0749.617.582.

Website: www.vulpo.be
E-mail: info@vulpo.be

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen VULPO en de klant. De klant ontvangt deze voorwaarden bij zowel de offerte, de overeenkomst, als bij de facturen. Door ondertekening van de offerte of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. 

1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk werden overeengekomen.

Artikel 2. Offerte en overeenkomst

2.1. Behoudens andersluidende vermelding op de offerte, zijn de door VULPO opgemaakte offertes geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij louter een informatieve waarde.

2.2. Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW.

2.3. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte door de klant.

2.4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en samengestelde prijsopgaves verplichten VULPO geenszins tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3. Termijnen en overmacht

3.1. De opgegeven uitvoeringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene uitvoeringstermijn kan, behoudens in geval van bedrog, opzet of zware fout in hoofde van VULPO, nooit de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen. 

3.2. Elke vertraging in de uitvoering waarvan VULPO kennis zou krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de klant. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke uitvoeringstermijn(en) vervallen.

3.3. In geval van overmacht kunnen partijen er niet toe gehouden worden hun verplichtingen tegenover elkaar te voldoen en zijn zij gerechtigd hun verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. De partij die zich wenst te beroepen op een geval van overmacht dient de andere partij daarvan binnen de 24 uur schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ingevolge de overmacht onmogelijk wordt, kan elke partij de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot betaling van een schadevergoeding.

Art.4. Betalingsmodaliteiten

4.1. Behoudens andersluidende vermelding op de factuur, zijn alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum via overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer. 

4.2. Om geldig te zijn, moet het eventuele factuurprotest VULPO schriftelijk bereiken binnen de 8 dagen na factuurdatum. 

4.3. Bij niet of laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd. Bent u consument in de zin van artikel I.1, 2° WER, dan past VULPO hiervoor de wettelijke interestvoet toe. Bent u een onderneming, dan past VULPO de interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties toe. Daarenboven is de klant ertoe gehouden een forfaitaire schadeloosstelling te betalen van 10% op elk onbetaald gebleven factuurbedrag, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en met een minimum van 100,00 euro, onverminderd het recht van VULPO om meerdere schade en nadelen te bewijzen. Bent u een consument, dan zijn dezelfde verwijlintresten en schadebeding van toepassing bij laattijdige terugbetaling door VULPO overeenkomstig art. 4.3.

4.4. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden. 

4.5. Bij niet-betaling van een aanvaarde factuur behoudt VULPO zich het recht voor om haar prestaties te schorsen tot op het ogenblik van algehele betaling.

Art.5. Aansprakelijkheid

5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle verbintenissen van VULPO middelenverbintenissen. 

5.2. VULPO kan slechts aansprakelijk worden gesteld wegens zware fout, opzettelijke fout of bedrog. De aansprakelijkheid van VULPO voor eventuele schade is in elk geval beperkt tot het factuurbedrag. VULPO is nooit aansprakelijk voor indirecte schade (met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden).

Artikel 6. Intellectuele eigendom

6.1. Behoudens andersluidend beding, blijft VULPO alleen titularis van alle intellectuele eigendomsrechten op de, in kader van de haar toevertrouwde opdracht, uitgevoerde werken en prestaties, met uitzondering van de door de opdrachtgever bezorgde en gebruikte gegevens.

6.2. Indien VULPO beschadiging of misbruik van haar uitgevoerde werken en prestaties vaststelt, behoudt VULPO zich het recht voor om herstel in de oorspronkelijke staat te eisen.

6.3. Bij elk gebruik van de geleverde werken en prestaties dient er verwezen te worden naar VULPO.

6.4. Behoudens andersluidend beding behoudt VULPO zich het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

6.5. De klant zal de intellectuele eigendomsrechten van VULPO te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om dit rechten te beschermen. 

Artikel 7. Privacy

7.1. Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van VULPO van toepassing, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan te aanvaarden. De privacyverklaring van VULPO is ten alle tijden te raadplegen op www.vulpo.be

7.2. VULPO verwijst in haar portfolio op de website of op andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich verzetten tegen deze vermeldingen.

Artikel 8. Geschillen

8.1. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing. 

8.2. Alle betwistingen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, vallen onder de exclusieve bevoegdheid  van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Zowel VULPO als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bijv. e-mail) als bewijsmiddel.

9.2. De nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden heeft niet tot gevolg dat het geheel van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn.